દરેક બીમારીથી રક્ષા માટે નિત્ય સાંભળો તુલસી ગાયત્રી મંત્ર 108 વાર

Posted by

॥ શ્રીતુલસી અષ્ટોત્તરશતનામાવલી ॥ૐ શ્રી તુલસ્યૈ નમઃ ।ૐ નન્દિન્યૈ નમઃ ।ૐ દેવ્યૈ નમઃ ।ૐ શિખિન્યૈ નમઃ ।ૐ ધારિણ્યૈ નમઃ ।ૐ ધાત્ર્યૈ નમઃ ।ૐ સાવિત્ર્યૈ નમઃ ।ૐ સત્યસન્ધાયૈ નમઃ ।ૐ કાલહારિણ્યૈ નમઃ ।ૐ ગૌર્યૈ નમઃ । ॥ 10 ॥

ૐ દેવગીતાયૈ નમઃ ।ૐ દ્રવીયસ્યૈ નમઃ ।ૐ પદ્મિન્યૈ નમઃ ।ૐ સીતાયૈ નમઃ ।ૐ રુક્મિણ્યૈ નમઃ ।ૐ પ્રિયભૂષણાયૈ નમઃ ।ૐ શ્રેયસ્યૈ નમઃ ।ૐ શ્રીમત્યૈ નમઃ ।ૐ માન્યાયૈ નમઃ ।ૐ ગૌર્યૈ નમઃ । ॥ 20 ॥

ૐ ગૌતમાર્ચિતાયૈ નમઃ ।ૐ ત્રેતાયૈ નમઃ ।ૐ ત્રિપથગાયૈ નમઃ ।ૐ ત્રિપાદાયૈ નમઃ ।ૐ ત્રૈમૂર્ત્યૈ નમઃ ।ૐ જગત્રયાયૈ નમઃ ।ૐ ત્રાસિન્યૈ નમઃ ।ૐ ગાત્રાયૈ નમઃ ।ૐ ગાત્રિયાયૈ નમઃ ।ૐ ગર્ભવારિણ્યૈ નમઃ । ॥ 30 ॥

ૐ શોભનાયૈ નમઃ ।ૐ સમાયૈ નમઃ ।ૐ દ્વિરદાયૈ નમઃ ।ૐ આરાદ્યૈ નમઃ ।ૐ યજ્ઞવિદ્યાયૈ નમઃ ।ૐ મહાવિદ્યાયૈ નમઃ ।ૐ ગુહ્યવિદ્યાયૈ નમઃ ।ૐ કામાક્ષ્યૈ નમઃ ।ૐ કુલાયૈ નમઃ ।ૐ શ્રીયૈ નમઃ । ॥ 40 ॥

ૐ ભૂમ્યૈ નમઃ ।ૐ ભવિત્ર્યૈ નમઃ ।ૐ સાવિત્ર્યૈ નમઃ ।ૐ સરવેદવિદામ્વરાયૈ નમઃ ।ૐ શંખિન્યૈ નમઃ ।ૐ ચક્રિણ્યૈ નમઃ ।ૐ ચારિણ્યૈ નમઃ ।ૐ ચપલેક્ષણાયૈ નમઃ ।ૐ પીતામ્બરાયૈ નમઃ ।ૐ પ્રોત સોમાયૈ નમઃ । ॥ 50 ॥

ૐ સૌરસાયૈ નમઃ ।ૐ અક્ષિણ્યૈ નમઃ ।ૐ અમ્બાયૈ નમઃ ।ૐ સરસ્વત્યૈ નમઃ ।ૐ સંશ્રયાયૈ નમઃ ।ૐ સર્વ દેવત્યૈ નમઃ ।ૐ વિશ્વાશ્રયાયૈ નમઃ ।ૐ સુગન્ધિન્યૈ નમઃ ।ૐ સુવાસનાયૈ નમઃ ।ૐ વરદાયૈ નમઃ । ॥ 60 ॥

ૐ સુશ્રોણ્યૈ નમઃ ।ૐ ચન્દ્રભાગાયૈ નમઃ ।ૐ યમુનાપ્રિયાયૈ નમઃ ।ૐ કાવેર્યૈ નમઃ ।ૐ મણિકર્ણિકાયૈ નમઃ ।ૐ અર્ચિન્યૈ નમઃ ।ૐ સ્થાયિન્યૈ નમઃ ।ૐ દાનપ્રદાયૈ નમઃ ।ૐ ધનવત્યૈ નમઃ ।ૐ સોચ્યમાનસાયૈ નમઃ । ॥ 70 ॥

ૐ શુચિન્યૈ નમઃ ।ૐ શ્રેયસ્યૈ નમઃ ।ૐ પ્રીતિચિન્તેક્ષણ્યૈ નમઃ ।ૐ વિભૂત્યૈ નમઃ ।ૐ આકૃત્યૈ નમઃ ।ૐ આવિર્ભૂત્યૈ નમઃ ।ૐ પ્રભાવિન્યૈ નમઃ ।ૐ ગન્ધિન્યૈ નમઃ ।ૐ સ્વર્ગિન્યૈ નમઃ ।ૐ ગદાયૈ નમઃ । ॥ 80 ॥

ૐ વેદ્યાયૈ નમઃ ।ૐ પ્રભાયૈ નમઃ ।ૐ સારસ્યૈ નમઃ ।ૐ સરસિવાસાયૈ નમઃ ।ૐ સરસ્વત્યૈ નમઃ ।ૐ શરાવત્યૈ નમઃ ।ૐ રસિન્યૈ નમઃ ।ૐ કાળિન્યૈ નમઃ ।ૐ શ્રેયોવત્યૈ નમઃ ।ૐ યામાયૈ નમઃ । ॥ 90 ॥

ૐ બ્રહ્મપ્રિયાયૈ નમઃ ।ૐ શ્યામસુન્દરાયૈ નમઃ ।ૐ રત્નરૂપિણ્યૈ નમઃ ।ૐ શમનિધિન્યૈ નમઃ ।ૐ શતાનન્દાયૈ નમઃ ।ૐ શતદ્યુતયે નમઃ ।ૐ શિતિકણ્ઠાયૈ નમઃ ।ૐ પ્રયાયૈ નમઃ ।ૐ ધાત્ર્યૈ નમઃ ।ૐ શ્રી વૃન્દાવન્યૈ નમઃ । ॥ 100 ॥

ૐ કૃષ્ણાયૈ નમઃ ।ૐ ભક્તવત્સલાયૈ નમઃ ।ૐ ગોપિકાક્રીડાયૈ નમઃ ।ૐ હરાયૈ નમઃ ।ૐ અમૃતરૂપિણ્યૈ નમઃ ।ૐ ભૂમ્યૈ નમઃ ।ૐ શ્રી કૃષ્ણકાન્તાયૈ નમઃ ।ૐ શ્રી તુલસ્યૈ નમઃ ॥ 108 ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *