એક પુસ્તકે જિંદગી બદલી નાખી, બાળપણમાં બ’ળ’તણ માટે લાકડીઓ વીણતાં હતા મીરાબાઈ ચાનું

એક પુસ્તકે જિંદગી બદલી નાખી, બાળપણમાં બ’ળ’તણ માટે લાકડીઓ વીણતાં હતા મીરાબાઈ ચાનું

મીરાબાઈનો જ’ન્મ મણિપુરના નોં’ગપેક કા’કચિં’ગ ગામમાં થયો હતો આ’ર્ચર બનવા માંગતા હતા મીરાબાઈ પણ ધો-8ના પુસ્તકમાં કુંજ’રાની દેવી વિશે ભણ્યા બાદ લ’ક્ષ્‍ય બદલાયું. મીરાબાઈ ચાનૂએ પહેલા 2020માં સિડ’ની ઓ’લમ્પિકમાં ક’ર્ણ’મ મ’લ્લે’શ્વરી કાં’સ્ય પદક જી’ત્યો હતો

 

 

bhumi pandya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *