સુરત નો આ શ’રમજનક કિસ્સો પિતાને બીજા લગ્ન કરવા હતા કો’ર્ટે તેના દાદી સાથે મેળવી દીધી જુવો ભાવુંક દ્રશ્યો

સુરત નો આ શ’રમજનક કિસ્સો પિતાને બીજા લગ્ન કરવા હતા કો’ર્ટે તેના દાદી સાથે મેળવી દીધી જુવો ભાવુંક દ્રશ્યો

સુરતમાં એક પિતાએ બીજા લગ્ન કરવા માસૂમ દીકરીને બાળ આશ્રમમાં છો’ડી દીધી હોવાનો ચોંકા’વ’નારો કિ’સ્સો’ સામે આવ્યો છે. માસૂમ દીકરીને લઈને વૃ’દ્ધ માં સામે ખો’ટું બોલનાર દા’રૂડિ’યા પુત્રએ 18 દિવસ બાદ દાદી-પૌત્રીનું મિલન કરાવતા મા’મલો કો’ર્ટમાં પહોંચ્યો હતો. છલકા’તી આં’ખે પી’ડિત મા’સૂમ દીકરી’ને સાંભ’ળી કોર્ટ રૂ’મમાં તમા’મની આં’ખો ભરાઈ ગઈ હતી. જજ સાહેબે દીકરીની વ્ય’થા સાંભળ્યા બાદ તાત્કા’લિક પિતાને ઠપ’કો આપી બા’ળ આ’શ્ર’મને ક’ડ’ક શબ્દો’માં ચે’ત’વ’ણી આપી એક માસૂ’મ દી’કરીનું દા’દી સા’થે મિલ’ન કરાવ્યું હતું. આ ભાવુક ક્ષ’ણે દાદી અને પૌ’ત્રીએ જ’જ સા’હે’બને તમે જ અમારા ભગવાન છો.. કહી આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.

 

 

 

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.