બ્રિ’ટનની યુવતીએ કહ્યું, તમને મ’ળીને ખુબ પ્રે’મ કરવો છે પણ ઇ’ન્ડિયન ક’ર’ન્સી નથી અને

બ્રિ’ટનની યુવતીએ કહ્યું,  તમને મ’ળીને ખુબ પ્રે’મ કરવો છે પણ ઇ’ન્ડિયન ક’ર’ન્સી નથી અને

વેરાવળમાં ટ્રાન્સપોર્ટ નો વ્યવસાય કરતો યુવક ફે’સબુ’ક અને વો’ટ્સ’એ’પના મા’ધ્યમથી મિત્ર’તા કેળ’વી ફિ’રં’ગી મ’હિ’લાએ પોતે ઇન્ડિ’યા આવી છે અને ઇ’ન્ડિ’યન ક’ર’ન્સી નહી હો’વાનું કહી મ’દ’દ માં’ગી હતી.

યુ’વકે વિ’શ્વા’સમાં આવી અલગ અલગ ત્રણ વાર S’B’Iના બે’ન્ક એકા’ઉન્ટ’માં ના’ણાં જ’મા કરાવ્યા હતા. આ’ખરે છે’ત’ર’પીંડી થ’યાનો અ’હેસા’સ થ’તા યુ’વકે વેરા’વ’ળ પો’લી’સ’માં ફ’રિ’યા’દ નોં’ધા’વી હતી. પો’લી’સે વિ’દે’શી મ’હિલા વિ’રુ’દ્ધ ગુ”ન્હો’ નોં’ધી ત’પા’સ હા’થ ધ’રી છે.

વેરાવળ ના યુવાન સાથે છેત’રપિં’ડી થાય હતી જેની તેને પો’લી’સે ફરિયાદ કરી હતી સોશ્યિલ મીડિયા ના માધ્યમ થી તેના આવેલા વિદે’શી યુવતી ના મે’સેજ ઉપર થી જાણવા મળ્યું હતું કે વિદેશી યુવ’તી ઇન્ડિ’યા માં આવી છે અને એને ખાસ પૈ’સા ની જરૂર છે અને તેના બેં’ક ખાતા માં પૈ’સા જમા કરવા કી’ધેલું હો’ઈ આ યુ’વક વાત માં આ’વી જાય અલગ અલગ ૨-૩ વાર પૈસા જમા કરાવ્યા હતા એવામાં છેતરપિંડી થાય હોવાનો અભાસ થતા પો’લી’સે ફરિયાદ થાય હતી

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *