બચપન કા પ્યાર જેવા અસુર રાગવાળા જો ફેમસ થઈ જતા હોય તો આ તો અસલી મધુર કંઠવાળા ગુજરાતી છે કેમ ફેમસ નો થાય ????

બચપન કા પ્યાર જેવા અસુર રાગવાળા જો ફેમસ થઈ જતા હોય તો આ તો અસલી મધુર કંઠવાળા ગુજરાતી છે કેમ ફેમસ નો થાય ????

બચપન કા પ્યાર જેવા અસુર રાગવાળા જો ફેમસ થઈ જતા હોય તો આ તો અસલી મધુર કંઠવાળા ગુજરાતી છે કેમ ફેમસ નો થાય ????

આરાસુર અંબાજી ગબ્બર પર આ બે નાના બાળકોનો મીઠો અવાજ સૌને 5 મિનિટ માટે રોકી લે છે….અને એમાં પણ ગુજરાતી હોય અને ગરબાનો અવાજ હોય એટલે રોકાવું જ પડે હો વ્હાલા !!!! ગરબે રમવાનું મન થઈ જાય !!!

આરાસુર અંબાજી ગબ્બર પર આ બે નાના બાળકોનો મીઠો અવાજ સૌને 5 મિનિટ માટે રોકી લે છે….અને એમાં પણ ગુજરાતી હોય અને ગરબાનો અવાજ હોય એટલે રોકાવું જ પડે હો વ્હાલા !!!! ગરબે રમવાનું મન થઈ જાય !!!

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.