આજના ટેકનોલોજી યુગમાં ખેડૂતો માટે રોટાવેટર સહાય યોજના

Posted by

આજના ટેકનોલોજી યુગમાં ખેડૂતો ખેતીના આધુનિક ઓજારોથી માહિતગાર થયેલા છે. ખેડૂતો રોટરી ટીલર, પલાઉ, કલ્ટી તથા રોટાવેટરનો ઉપયોગનું મહત્વ સમજતા થયા છે. આજે ખેડૂતો માટે રોટાવેટર ખૂબ જ ઉપયોગી આધુનિક ખેત ઓજાર છે. ખેતીમાં પાકોની કાપણી કર્યા પછી નવા પાકોના વાવેતર માટે જમીનનો ભેજ જળવાઇ રહે તે જરૂરી છે. ખૂબ જ ઓછા સમયમાં રવી પાકની વાવણી કરી શકાય તે માટે જમીનને ઓછા સમયમાં તૈયાર કરતું, ટ્રેક્ટરથી ચાલતું સાધન એટલે રોટાવેટર વિકસાવવામાં આવેલ છે.

ગુજરાતમાં આ સાધનની ખરીદી પર સબસીડી આપવામાં આવે છે. ખેડૂતોને વિવિધ યોજનાઓનો લાભ આપવા માટે ikhedut Portal બનાવવામાં આવેલું છે. આ આર્ટિકલ દ્વારા આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર ચાલતી રોટાવેટર સહાય યોજના 2023 વિશે માહિતી મેળવીશું.

Tractor Rotavator Subsidy Scheme ખેડૂતો માટેની યોજના છે. Department of Agriculture and Farmers Welfare વિભાગ દ્વારા ખેડૂતોને સીધો લાભ આપવા માટે ખેતીવાડીની યોજનાઓ 2023-24 બહાર પાડવામાં આવે છે. Tractor Rotavator Yojana Gujarat મા શું-શું લાભ મળે, કેટલો લાભ મળશે તથા આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે ક્યાં-ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ તેની માહિતી મેળવીશું.

ટ્રેકટર રોટાવેટર સહાય યોજનાનો હેતુ

ખેડૂતોને પાક ઉત્પાદન વધારવા તથા આવક બમણી કરવા માટે આધુનિક ખેતઓજારોની જરૂર પડે છે. ખેડૂતો પાક ફેરબદલ કરવા તથા નવા પાકનું વાવેતર કરવાના હેતુથી રોટાવેટરની જરૂર પડે છે. જેને ધ્યાનમાં રાખીને khetiwadi vibhag દ્વારા કિસાનોને રોટાવેટરની ખરીદી પર સબસીડી આપવામાં આવે છે.

યોજનાનું નામ રોટાવેટર સહાય યોજના 2023
આર્ટિકલની ભાષા ગુજરાતી અને અંગ્રેજી
યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ખેડૂતોને પાક ઉત્પાદન વધારવા માટે આધુનિક ખેત
ઓજારો સબસીડી પર આપવામાં આવશે.
લાભાર્થી ગુજરાતના ખેડૂતોના તમામ
સહાયની રકમ 8 ફીટના રોટાવેટરની ખરીદી પર કુલ ખર્ચ ના 50 % અથવા
રૂ. 50400 /- એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે લાભ મળશે.
અધિકૃત વેબસાઈટ https://ikhedut.gujarat.gov.in/
ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી Click કરો.
ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 04/07/2023 સુધી

Tractor Rotavator Scheme  ની પાત્રતા

ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને સાધન સહાયનો લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજના માટે કેટલીક પાત્રતા નક્કી થયેલી છે. જે નીચે મુજબ છે.

 • લાભાર્થી ખેડૂત ગુજરાત રાજયનો હોવો જોઈએ.
 • ખેડૂત નાના, સીમાંત અથવા મોટા ખેડૂત પ્રકારનો હોવો જોઈએ.
 • ખેડૂત પાસે પોતાનું જમીન રેકોર્ડ ધરાવતો હોવો જોઈએ.
 • જંગલીય વિસ્તારના ખેડૂતો પાસે ટ્રાઈબલ લેન્‍ડ વન અધિકાર પ્રમાણપત્ર હોવું જોઈએ.
 • ખેડૂતોઓએ આઈ-ખેડૂત પોર્ટલ પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

List Of Rotavator Benefit Schemes | આ યોજના હેઠળ શું-શું લાભ મળે?

કૃષિ અને સહકાર વિભાગ હેઠળ કાર્યરત ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા વિવિધ યોજનાઓ ચાલે છે. જેમાં યોજનાઓ પણ અલગ-અલગ પ્રકારની સ્કીમ આધારિત અરજદારોને લાભ આપે છે. આ આર્ટિકલમાં રોટાવેટર સાધન સહાય જુદી-જુદી સ્કીમ હેઠળ આપવામાં આવે છે. આ સ્કીમ દ્વારા લાભાર્થીઓને લાભ એકસમાન આપવામાં આવે છે. જેની વધુ ખરાઈ માટે ikhedut વેબસાઈટની મુલાકાત લેવી. જેની Scheme List નીચે મુજબ છે.

 • AGR 2 (FM)
 • NFSM PULSES
 • NFSM RICE
 • SMAM
 • AGR 3 (FM)
 • RKVY – CDP
 • NFSM WHEAT
 • NFSM (Oilseeds and Oil Palm)

રોટાવેટર સહાય યોજનામાં સહાયનું ધોરણ

ગુજરાત રાજ્ય સરકારની આ સબસિડી યોજના છે. ખેડૂતો માટેની આ યોજના હેઠળ subsidy અગાઉથી નક્કી થયેલી છે. ખેડૂત મિત્રોને આ સબસીડી યોજના મુજબ લાભ આપવામાં આવશે. જેમાં જુદી-જુદી સ્કીમોનો લાભ આપવામાં આવે છે. ગુજરાતના સામાન્ય ખેડૂતો, અનામત જ્ઞાતિના ખેડૂતો, મહિલાઓ, નાના, સીમાંત અને મોટા ખેડૂતોને સહાય આપવામાં આવશે. જે નીચે મુજબ છે.

આ સ્કીમમાં અલગ-અલગ ટ્રેક્ટર અને રોટાવેટર માટે જુદી-જુદી સહાય આપવામાં આવે છે.

 • ખેડૂતો માટે એમના ટ્રેકટર 20 થી વધુ અને 35 બી.એચ.પી.થી ચાલતા હોય અને 5 ફીટ રોટાવેટરની ખરીદી પર કુલ ખર્ચના 40 % અથવા રૂ.34,000/- હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે લાભ મળવાપાત્ર થશે. અને અનુસુચિત જાતિ, અનુસુચિત જન જાતિ સિવાયના નાના,સિમાંત, મહિલા ખેડૂતો વધારે લાભ મળશે, જેવો કે કુલ ખર્ચના 50% અથવા રૂ. 42,000/- બેમાંથી જે ઓછું હોય તે લાભ મળશે.
 • લાભાર્થી ખેડૂતોને તેમના ટ્રેકટર 35 B.H.P થી વધુથી ચાલતા અને 5 ફીટ રોટાવેટરની ખરીદી  પર કુલ ખર્ચના 40%  અથવા રૂ.34,000 હજાર એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે લાભ મળશે.
 • 6 ફીટ રોટાવેટરની ખરીદી પર કુલ ખર્ચ ના 40 % અથવા રૂ.35,800/- એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે લાભ મળશે. અને અનુસુચિત જાતિ, અનુસુચિત જન જાતિ સિવાયના નાના,સિમાંત, મહિલા ખેડૂતો કુલ ખર્ચના 50% અથવા રૂ.44,800/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે લાભ મળશે.
 • 7 ફીટ રોટાવેટરની ખરીદી પર કુલ ખર્ચના 40 % અથવા રૂ.38,100/- એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે લાભ મળશે. અને એસ.સી, એસ.ટી, નાના,સીમાંત અને મહિલા ખેડૂતોને કુલ ખર્ચના 50% અથવા રૂ.47,600/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે લાભ મળશે.
 • 8 ફીટ રોટાવેટરની ખરીદી પર  કુલ ખર્ચના 40 % અથવા રૂ. 40,300/- એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે લાભ મળશે. એસ.સી, એસ.ટી, નાના,સીમાંત અને મહિલા ખેડૂતોને રોટાવેટરની ખરીદી પર કુલ ખર્ચના 50% અથવા રૂ.50,400/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે લાભ મળશે.

Required Document Of Rotavator Sahay Yojana 20233 । ક્યાં-ક્યાં ડોક્યુમેન્‍ટ જોઈએ?

ખેડૂતો માટે આઈ ખેડૂત પોર્ટલ બનાવવામાં આવેલ છે. જેમાં વિવિધ ખેડૂત યોજનાઓના Online Form સ્વીકારવામાં આવે છે. ટ્રેક્ટર રોટાવેટર યોજનાનું ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે નીચે મુજબના Document જોઈશે.

1. ખેડૂતની જમીનની નકલ 7-12

2. રેશનકાર્ડની નકલ (Ration Card)

3. ખેડૂત લાભાર્થીના આધારકાર્ડની નકલ

4. અનુસૂચિત જાતિનો હોય તો તેનું સર્ટિફિકેટ

5. અનુસૂચિત જનજાતિનો હોય તો તેનું પ્રમાણપત્ર

6. વિકલાંગ અરજદાર માટે વિકલાંગ હોવા અંગેનું સર્ટિફિકેટ (જો હોય તો)

7. ખેડૂતની જમીન જો સંયુક્ત ખાતેદાર હોય તો તેવા કિસ્સામાં અન્ય હિસ્સેદારના સંમતિપત્રક

8. જો આત્માનું રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય તો તેની વિગતો

9. ખેડૂત સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો

10. જો દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના સભ્ય હોય તો

11. બેંક ખાતાની પાસબુક

12. મોબાઈલ નંબર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *