50 વર્ષથી બંધ ખંડેર ખોલતાની સાથે જ વ્યક્તિએ ડ-રા-મ-ણી વસ્તુઓ જોઈને ચી-સો નીકળી ગઈ

50 વર્ષથી બંધ ખંડેર  ખોલતાની સાથે જ વ્યક્તિએ ડ-રા-મ-ણી વસ્તુઓ જોઈને ચી-સો નીકળી ગઈ

દુનિયા વિ-ચિ-ત્ર વસ્તુઓથી ભ-રે-લી છે. સા-હ-સિક ઉત્સાહીઓ વિશ્વભરમાં રહસ્યમય સ્થળોની મુસાફરી કરે છે અને તેમની અં-દ-ર છુ-પાયેલા રહસ્યોને ઉ-જા-ગ-ર કરે છે.  એવી ઘણી જગ્યાઓ છે જે ભૂ-તિ-યા હોવાને કારણે વ-ર્ષો-થી બં-ધ છે અથવા જ્યાં ડ-રના કારણે કો-ઈને જ-વું ગ-મ-તું નથી.

 

આ મ-હેલનું ઘર 50 વર્ષથી બં-ધ હતું.  આદમને આ ઘરની અંદર 1970 ના દાયકાના કા-ગ-ળો અને વસ્તુ–ઓ મળી. પરંતુ, તે સમજી શક્યો નહીં કે પરિવારે આ ઘર કેમ છો-ડ્યું.

ઘરનો ડાઇનિંગ એરિયા જોઈને આ-દ-મને ખૂ-બ આ-શ્ચર્ય થયું.  ખરેખર, ડાઇનિંગ ટેબલ પર સુ-શો-ભિત થા-ળી-ઓ જોઈને એવું લાગતું હતું કે ઘરમાં રહેતા લોકો ખા-વા-ની તૈયારી કરી રહ્યા છે.  આવી સ્થિતિમાં, તે એક કોયડો છે કે તેણે આટલું અ-ચા-ન-ક ઘર કે-મ છોડવું પડ્યું.

 

 

bhumi pandya

Leave a Reply

Your email address will not be published.