15 ઓગસ્ટ નેતાજી નો વિડિયો વાયરલ કરીશ, એક પોસ્ટ થી બનાસકાંઠાના રાજકારણમાં હ’ડકં’પ મ’ચ્યો

15 ઓગસ્ટ નેતાજી નો  વિડિયો વાયરલ કરીશ, એક પોસ્ટ થી બનાસકાંઠાના રાજકારણમાં હ’ડકં’પ મ’ચ્યો

બનાસકાંઠાના રા@જકારણમા ભૂ’કં’પ આવે તેવા ઘા’ટ સર્જાયા છે. થરાદના આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર મ’ધા પટેલની એક ફેસ’બુક પોસ્ટે ભારે ચ’ર્ચા જગાવી છે. સાથે જ આ પોસ્ટને કારણે ત’હે’લ’કો મ’ચી ગયો છે.

આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્ત મધા પટેલે પોતાના ફેસબુક પર એક પોસ્ટ કરી છે. તેમણે બનાસકાંઠા જિલ્લાના મોટા ને’તાનો સે@ક્સ વી’ડિયો વાય’રલ કરવાની પોસ્ટ કરી છે. 15 ઓગસ્ટના દિવસે નેતાજીનો 4.6 મિનિટનો સે@ક્સ વીડિયો પોસ્ટ કરવામાં આવશે તેવુ તેમણે કહ્યુ છે.

સાથે જ પોસ્ટમાં કહ્યું કે, 4.6 મિનિટના વી@ડિયોમાંથી 1 મિનિટની ક’ટિંગ ક’લીપ મૂકવામાં આવશે. તેમણે પોસ્ટમાં કહ્યુ કે, 15 ઓગસ્ટના દિવસે આ પોસ્ટ વા’યરલ ક’રવામાં આવશે.

સાથે જ 12.39 મીનિટનો વી@ડિયો સો@શિયલ મીડિયામાં વા@ઇરલ કરવાની ચી@મકી ઉચ્ચા@રી છે.

નેતાજીનો સે@ક્સ વીડિયો પાલ’નપુર સર્કિ’ટ હાઉસમાં ઉત’ર્યો હોવાનું અનુમાન છે. પરંતુ મધા પટેલની પોસ્ટથી જિલ્લાના રાજકારણમાં હ’ડ’કંપ મ’ચી ગયો છે. તેઓ કયા મોટા નેતાનો વી’ડિયો વાય’રલ કરશે તે વિશે ચર્ચાવિ’ચારણા’ શરૂ થઈ છે. આ નેતા કયા છે તેને લઈને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં રાજ’કાર’ણ ગર’મા’યું છે. જે દા’વા સાથે પોસ્ટ કરાઈ છે તે જોતા કા’ના’ફૂ’સી શરૂ થઈ છે.

bhumi pandya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *