105 વર્ષની ઉંમરે ચોથા વર્ગમાં પાસ થવાનો રેકોર્ડ બનાવનાર અમ્માનું અ’વસાન થયું, પી’એમ મો’દીએ પણ વખાણ કર્યા છે

105 વર્ષની ઉંમરે ચોથા વર્ગમાં પાસ થવાનો રેકોર્ડ બનાવનાર અમ્માનું અ’વસાન થયું, પી’એમ મો’દીએ પણ વખાણ કર્યા છે

કેરળમાં સા’ક્ષરતા પરીક્ષા પાસ કરનારી સૌથી વૃદ્ધ મહિલા ભગીરથી અમ્માનું નિ’ધ’ન થયું. તે 107 વર્ષની હતી. પારિવા’રિક સૂ’ત્રોએ શુક્રવારે આ માહિતી આપી હતી. કૌટું’બિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર વૃ’દ્ધા’વસ્થામાં સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓના કારણે તેમનું મો’ત થયું હતું. ગુરુવારે મો’ડી રાત્રે તેણે તેમના ઘરે અં’તિ’મ શ્વા”સ લી’ધા હતા.ભગીરથી અમ્માએ બે વર્ષ પહેલાં 105 વર્ષની વયે સા’ક્ષ’ર’તા પરિક્ષા પાસ કરી હતી, જેના માટે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મો’દીએ તેમની પ્રશંસા કરી હતી.

 

 

મહિલા સશક્તિ’કરણના ક્ષેત્રમાં અસા’ધારણ યોગદાન બદલ કે’ન્દ્ર સ’રકાર દ્વારા કોલ્લમ જિલ્લાના પ્રાક્કુલમની રહેવાસી ભગીરથીને પ્રતિ’ષ્ઠિત ના’રી શ;ક્તિ પુરસ્કારથી નવાજવામાં આવી હતી. ભગીરથી અમ્માએ રાજ્ય સંચાલિત કેરળ રાજ્ય સા’ક્ષ’રતા મિ’શન (કેએસએલએમ) દ્વારા લેવામાં આવતી ચોથા ધોરણની સમક’ક્ષ પરીક્ષાને ક્લિયર કરીને વર્ષ 2019 માં સૌથી વૃ’દ્ધ વિદ્યાર્થી વિદ્યાર્થી બનીને ઇતિહાસ રચ્યો. ભગીરથી અમ્માએ કોલ્લમમાં રાજ્ય સાક્ષરતા મિશન દ્વારા લેવામાં આવેલી પરીક્ષામાં ભાગ લીધો હતો અને 275 માંથી 205 ગુણ મેળવીને રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. તેને ગણિતમાં સંપૂર્ણ ગુણ પ્રાપ્ત થયા છે.

પારગીરિક તક’લી’ફોને કારણે ભગીરથી અમ્માને નવ વર્ષની ઉંમરે અભ્યા’સ છો’ડી દેવો પડ્યો હતો. અધ્ય’યન પ્રત્યેના તેમના જુ’સ્સા”ને મો’દીએ પણ વ’ખાણ્યા હતા. વ’ડા પ્ર’ધા’ને તેમના રેડિ’યો કાર્યક્રમ “મ’ન કી બા’ત” માં ભગીરથી અમ્મા વિશે પણ ‘ઉલ્લેખ કર્યો હતો. ભગીરથી અમ્માના સબંધીઓના જણાવ્યા મુજબ તે પણ દસમા વર્ગની પરીક્ષા પાસ કરવા માંગતી હતી.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.